ஒரு மரத்திலிருந்து கிளை பரப்பிச் செல்லும் வெவ்வேறு தமிழ் இலக்கியப் பாதைகள்

ஒரு மரத்திலிருந்து கிளை பரப்பிச் செல்லும் வெவ்வேறு தமிழ் இலக்கியப் பாதைகள்

புலம்பெயரும் தமிழ்ச் சமூகங்கள் எதிர்கொள்ளும் புதிய அரசியல், சமூக சூழல்களுக்கு ஏற்ப தமிழ் இலக்கியம் பன்மயத்தன்மைகளுடன் உலகத்தன்மை வாய்ந்ததாக உருவெடுத்துள்ளது. இந்த அமர்வில், சிங்கப்பூர், மலேசியா, இந்தியா ஆகியவற்றைச் சேர்ந்த எழுத்தாளர்கள் தத்தம் நாடுகளின் தமிழ்ப் படைப்பிலக்கியம் வகுத்துள்ள புதிய பாதைகளையும் வருங்கால சாத்தியங்களையும் பற்றிக் கலந்துரையாடுகின்றனர்.
இந்நிகழ்ச்சி தமிழில் நடைபெறுகிறது.


Tamil Literature or Tamil Literatures? Common Roots and Divergent Futures 
Through migration, Tamil writing has long moved beyond the Indian continent and has become an international phenomenon. Different diasporic Tamil communities have responded to their political and socio-cultural experiences through literature in in varying ways, particularly in the past three decades. In this session, Tamil writers from Malaysia, Singapore, and India discuss the divergent paths taken by these communities and consider the possible futures of the various Tamil literatures of the world.
This session is in Tamil.   

Read More

We can’t wait to share more awesome content with you. This is going to be so much fun.

Give us a heads up on the topics that interest you:

Stay
In Touch

Let’s take our relationship to the next level. Get the latest scoop on what’s going on around you, from new exhibits, free concerts to art festivals.